Sunday, March 18, 2018

දේශප්‍රේමියා සහ දේශ ද්‍රෝහියා


හොඳ මිනිහා සහ නරක මිනිහා එහෙමත් නැත්නම් දේශප්‍රේමියා සහ දේශ ද්‍රෝහියා යන්න තීරණය කරන උපමානයන් මොනවාද ?  ඔබ ස්ටාලින් ගේ සෝවියට් දේශයේ හොඳ මිනිහෙක් හෝ දේශප්‍රේමියෙක් නම් මාර්ක්ස් එන්ගල්ස් ලෙනින් ගේ භාෂිතය හිස් මුදුනින් පිලිගන්න අයෙක් වෙන්න ඕනේ එසේම ස්ටාලින් ගේ සියළු ක්‍රියා මාර්ගයන් අනුමත කරන අයෙක් වෙන්න ඕනේ. බුහාරින් සිනවියෙව් වගේ හිටපු නායකයන් ජනතා සතුරන් කියලා විශ්වාස කරන්නටත් අවශ්‍යයයි. ගුලාර්ග් වලට තවාරිෂ් ස්ටාලින් දක්කන්නේ ජනතා සතුරන් සමාජ විලෝපිකයන් කියලත් අදහන්න ඕනේ. 

ඒ වගේම ඔබ හිට්ලර් ගේ තුන්වන රයිකයේ හොඳ මිනිහෙක් හෝ දේශප්‍රේමියෙක් නම් උසස් ආර්ය ජර්මන් ජාතියක් ගැනත් මේ ආර්ය ජාතිය අපමිශ්‍ර කරන දුෂ්ට මීයන් බඳු යුදෙව්වන් සිටිනවා කියලත් විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඔබ මාඕ ගේ චීනයේ හොඳ මිනිහෙක් හෝ දේශප්‍රේමියෙක් නම් අධිරාජ්‍යවාදීන් ගේ දේශීය නියෝජිතයන් වන ඉඩම් හිමියන් කියා කොටසක් සිටින බවත් ඔවුන් පොළවෙන් තුරන් කල යුතු බවත් අදහන්න ඕනේ. 

 ඔබ එඩ්ගා හූවර් එක්සත් ජනපදය අනියම්ව පාලනය කල කාලයේ එක්සත් ජනපදයේ සිටි හොඳ මිනිහෙක් හෝ දේශප්‍රේමියෙක් නම් ඇමරිකාවට එදිරිව කොමියුනිස්ට් කුමන්ත්‍රණයක් තිබෙන බවත් කළු ජාතිකයන්ටත් සුදු ජාතිකයන් මෙන් සමාන අයිතිවාසිකම් දිය යුතු බව කියන්නේ මේ කුමන්ත්‍රණ බලවේග බවත් විස්වාස කරන්නෙකු විය යුතුයි. 

මේ විශ්වාස පද්දති ඇදහිලි පිලිගැනීම්  බැහර කොට ඔබ ඔබගේ සහජ බුද්ධිය සහජාශය මත ක්‍රියා කිරීමට ගියහොත් ඔබ නරක මිනිසෙකුදේශ ද්‍රෝහියෙකු වෙනවා. එවිට අන්ධ විස්වාසයෙන් ක්‍රියා කරන සමාජය ඔබව මහාමාරිය රෝගියෙකු මෙන් බැහැර කරනවා.” 

(පරිකල්පන අතික්‍රමණය - වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග )

The Power of Now


Eckhart Tolle’ s spiritually awaking book The Power of Now highlights the  importance of living in the present moment.  Ironically people avoid the present moment most of the time and dwelling in the depressive thoughts of the past or anxiety related thoughts connected with the future. A person who does not live in the present moment becomes a victim of time. Many psychological ailments are associated with missing the present moment.    
In this famous book Eckhart states: “Time isn’t precious at all, because it is an illusion. What you perceive as precious is not time but the one point that is out of time: the Now. That is precious indeed. The more you are focused on time—past and future—the more you miss the Now, the most precious thing there is.” 
Mindfulness can be considered as a universal human ability embodied to foster clear thinking and open-heartedness (Trousselard et al., 2014).The art of mindfulness is based on living in the present moment. The practice of mindfulness involves moment to moment awareness of in the present moment. It is paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment in a nonjudgmental and nonreactive way. Some 2600 years ago the Buddha said to his decuples; “ Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment and live wisely and earnestly.
The awareness of present moment experience is vital. It is ongoing monitoring of present-moment experience with an orientation of acceptance. This process helps to reduce mind wandering and facilitate emotion regulation. Mind wandering and mindfulness are often described as divergent mental states with opposing effects on cognitive performance and mental health and spontaneous mind wandering is typically associated with self-reflective states that contribute to negative processing of the past, worrying/fantasizing about the future, and disruption of primary task performance.  (Vago & Zeidan,  2016).  Mind-wandering correlates with unhappiness and with activation in a network of brain areas associated with self-referential processing. Mindfulness is an antidote for mind wandering. In mindfulness people monitor their present-moment experience with a lens of acceptance (Brewer et al., 2011).
The research has found that long-term mindfulness meditation practice promotes executive functioning and the ability to sustain attention. Mindful awareness is frequently described as a focus on present sensory input without cognitive elaboration or emotional reactivity, and is associated with improved task performance and decreased stress-related symptomology( Vago & Zeidan,  2016). According to Zeidan  et al (2010 ) mindfulness training significantly improved visuo-spatial processing, working memory, and executive functioning. In addition mindfulness reduces multiple negative dimensions of psychological stress (Goyal et al.,2014). Long-term practice of mindfulness leads to emotional stability by promoting acceptance of emotional states and enhanced present-moment awareness (Taylor et al.,2011).
Dr Ruwan M Jayatunge 

Thursday, March 15, 2018

Sanity vs Insanity

 

Dr. Ruwan M Jayatunge    


Insanity is the only sane reaction to an insane society  –Thomas Szas

Although sanity refers to the soundness, rationality and healthiness of the human mind there is no clear demarcation between sanity and insanity. Some view the difference between sanity and insanity as a few nanometers and measured by success. The causes for insanity are multifactorial. Genetics, life stressors, infections, injuries to the central nervous system, drug abuse and even society and culture can contribute to the progression of different mental disorders.

 Chemical Imbalance of the Brain
Deficits or defects in the structural or functional integrity of the nervous system could lead to insanity. For instanceNeurotransmitter imbalances can cause mental disorders. Neurotransmitters are endogenous chemicals that allow the transmission of signals from one neuron to the next across synapses. Acetylcholine, dopamine, GABA, serotonin, epinephrine, norepinephrine and endorphins are the most significant or crucial neurotransmitters found in the human brain and neurotransmitter imbalances within the brain   are the main causes of psychiatric conditions.

 Human Society and Mental Illnesses
Throughout the human history mental illnesses were considered as demonic possession or the presence of evil spirit. In the Medieval Europe psychiatric patients were burned at the stake accusing them as the agents of Satan. In 1247 London’s Bethlem asylum was found and the term “bedlam” became associated with chaos, confusion, and poor treatment, which reflected the general attitude toward mental illness. The mentally ill received harsh treatments. The 17th century English physician Thomas Willis declared that: “discipline, threats, fetters, and blows are needed as much as medical treatment for the mentally ill.

 Humane Way of Treating the Mentally Ill
Dr. Philippe Pinel – one of the founders of modern psychiatry introduced humane way of treating the mentally ill patients in Europe. In 1793 he was appointed the director of the BicƒÆ’†’ªtre Insane Asylum and took numerous revolutionary decisions. He unchained the mental patients and stopped ill treatments.   Dr.  Pinel treated the patient as well as his surrounding environment. His innovations in treating mentally ill patients are still used by the modern psychiatry.

 King Buddhadasa’s Approach to the Mentally Ill
Many centuries before Dr. Philippe Pinel the King Buddhadasa of Sri Lanka (398 AD) treated psychiatric patients with compassion. He was a prominent physician, surgeon as well as a psychotherapist. According to the history once an insane individual insulted the King  Buddhadasa in front of royal gathering  Instead of punishing him the King treated his mental illness successfully. The King Buddhadasa used herbals, empathetic words and healthy community atmosphere to treat the mentally ill.    

 Institutionalization of Psychiatric Patients
Institutions for the mentally ill were established beginning in the 14th century. Institutionalization is a deliberate process whereby a person entering the institution is reprogrammed to accept and conform to strict controls that enables the institution to manage a large number of people with a minimum of necessary staff. Until the end of 1960 s Institutionalization was considered as the viable option to treat psychiatric patients. In these institutions psychiatric patients were often subjected to humiliations and maltreatment. Prolonged years of Institutionalization diminished thesocial and life skills of the patients. This condition was identified as Institutionalization Syndrome which had the features of loss of independence, loss of self-confidence, erosion of desire and skills for social interaction, excessive reliance on institutions and fear of authority.

 The movie Girl Interrupted recounts the true personal story of the   writer Susanna Kaysen’s account of her 18-month stay at a mental hospital in the 1960s.  Diagnosed with Borderline personality disorder Susanna was institutionalized against her will. She questions the doctors the validity of her diagnosis and to what degree it could be applied universally to anyone showing nonconformist behavior. Deinstitualization or the removal of mentally ill occurred in late 1960 s and treating the mantel patients within the community began after the deinstitutionalization process. 

 Community Psychiatry and the Neelammahara Model
Under the Community mental health services mentally ill are treated in a domiciliary setting, instead of psychiatric hospitals or institutions.  This mode has been adopted and successfully maintained in Australia, UK , Belgium and many other Western countries.  This model of community mental health services were available in Sri Lanka some 300 years ago in a village named Neelammahara.  Neelammahara was prominent for Ayurvedic psychiatry and this model allowed psychiatric patients to live in the community and obtain treatment.

 Michel Foucalt and Anti-psychiatry Movement
The Anti-psychiatry Movement which was formed in 1960 questioned the fundamental assumptions and practices of psychiatry. Foucalt pointed out that the specific definitions of, or criteria for, hundreds of current psychiatric diagnoses or disorders are vague and arbitrary, leaving too much room for opinions and interpretations to meet basic scientific standards. In addition inappropriate and overuse of medical concepts and tools to understand the mind and society, including the miscategorization of normal reactions to extreme situations as psychiatric disorders. Hence Foucalt emphasized that prevailing psychiatric treatments are ultimately far more damaging than helpful to patients.  

 The Ambiguity of Psychiatric Diagnoses
The popular move One Flew over the Cuckoo’s Nest made a colossal impact on the ambiguity of psychiatric diagnoses. According to the movie Randle McMurphy charged with statutory rape, decides to avoid the prison by willfully presenting the psychiatric symptoms.  In the mental institution he was given ECT (Electroconvulsive therapy)and eventually forced to undergo    Lobotomy (a surgical procedure consists of cutting the connections to and from the prefrontal cortex   the anterior part of the frontal lobes of the brain).

  On Being Sane in Insane Places
Psychologist David Rosenhan conducted a study to check the validity of psychiatric diagnosis in 1973. Rosenhan’s study consisted of two parts. The first involved the use of healthy associates or ‘pseudo patients’, who briefly simulated auditory hallucinations in an attempt to gain admission to 12 different psychiatric hospitals in 5 different states in various locations in the United States. The second involved asking staff at a psychiatric hospital to detect non-existent ‘fake’ patients. In the first case hospital staff failed to detect a single pseudo patient, in the second the staff falsely detected large numbers of genuine patients as impostors. The study is considered an important and influential criticism of psychiatric diagnosis.

  The Case of P.P. Jamis
The Case of P.P. Jamis gives some impression on being sane in insanity places. Mr. P.P. Jamis committed a minor offence in 1958 and he was sent to Mental Hospital Angoda , Sri Lanka for an evaluation.  His life changed unexpectedly. Jamis had to spend 50 years in the Mental Hospital and spent his entire youth inside a cubicle. After the interventions by the activists he was released on bail in 2008.

The Sane Society and the Mentally Ill
The Psychologist Eric Fromm proposed that, not just individuals, but entire societies “may be lacking in sanity”. Eric Fromm further says that “yet many psychiatrists and psychologists refuse to entertain the idea that society as a whole may be lacking in sanity. They hold that the problem of mental health in a society is only that of the number of  ”unadjusted’ individuals, and not of a possible unadjustment of the culture itself.

Wednesday, March 14, 2018

බිලි බෝයිස්ලා බඳවා ගැනිමට උපදෙස්


ඔබට අන්තවාදී /ආගම්වාදී /වර්ගවාදී/ රැඩිකල් මාක්ස්වාදී /යන ඕනෑම ආකාරයේ පක්‍ෂයක් අරඹා ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා මගින් ඔබගේ දෙශපාලන අභිලාශයන් සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මුලින්ම ඔබ විචාර බුද්ධිය අඩු වැඩි ආවේගශිලී බවක් තිබෙන තරුණ කොටස් තම අනුගාමිකයන් ( බිලි බෝයිස්ලා) ලෙස බඳවා ගත යුතුය​. 

වයස 16 - 23 අතර වයස් කාණ්ඩ වල මොලයේ බිය / වගකීම / සහානුභූතිය සඳහා වග කිව යුතු ප්‍රදේශ තවමත් නිසි පරිදි වැඩී නැත​. මේ නිසා ඕනෑම මතවාදයක් හරහා මේ වයස් වල පුද්ගලයෝ සමාජ විරෝධී ක්‍රියා වල යොදවා ගත හැකි බලල් අත් වෙයි.එම නිසා එකී වයස් කාණ්ඩ වෙත අවධානය යොමු කරන්න 

මෙම අනුගාමිකයන් ලවා මිනී මැරවීමට​, අන්‍යන්ට වධ බන්ධනය පැමිනුවීමට​, ගිනි තැබීම් සිදු කිරීමට , පහර දීම්වල යෙදවීමට, කඩාකප්පල්කාරී  ක්‍රියා වල යෙදවීමට , ත්‍රස්ත ක්‍රියා වල යෙදවීමට  ඔබට හැකියාවක් තිබිය යුතුය​. මේ සඳහා මෙම ක්‍රියාවලීන්ට යොමු කල හැකි පිරිස සොයා ගැනීමට ඔබ තීක්‍ෂණය විය යුතුය​. 

දෙමාපියන් ගේ ආදරය අවධානය එතරම් නොලැබූ කොටස් වෙත ව්‍යාජ ලෙස දයාව කරුණාව පෙන්වීමෙන් මේ පිරිස් වලට බිග් බ්‍රදර් කෙනෙක් වීමෙන් ඔබට ඔවුන් දිනා ගත හැකිය​. 

එසේම සමාජයේ අවධානයට ලක්වීමක් නොමැති අධ්‍යාපනය අඩු විරැකියාවෙන් පෙලෙන නන්නත්තාර වූ කොටස් ද ඔබට ඉල්ලමකි. සමාජයේ අවධානයට පත් වීමට මේ නොබොඩීස්ලා අතිශයින් කැමතිය​. එය ඔබගේ වාසියට හරවා ගන්න​. 

තවද  පන්සල් වල පල්ලිවල  ලිංගික අපයෝජනයන්ට ලක්ව මානසික ප්‍රතිකාර නොලැබූ කොටස්ද ඔබගේ සැලසුම් වලට යොදා ගත හැකිය​. ඔවුන් තුල පවත්නා පැසවන ගින්න ඔබගේ වාසියට යොදා ගන්න 

එසේම ග්‍රාමීය පසුගාමීත්වයෙන් පෙලෙන සමාජ ආර්ථික කුල පීඩනයන්ට ලක්වූ සරසවි සිසුන් ද හොඳ බිලි බෝයිස්ලා පිරිසකි. කොලඹට කිරි උඹලාට කැකිරි න්‍යායෙන් සහ පන්ති වෛරය පැතිරවීම මගින් මේ පිරිස් ඔබට හොඳින් මුවහත් කර ගත හැකි වෙයි. ඉන් පසු ඔවුන් ප්‍රහාරයකදී ඉදිරි පෙල සොල්දාදුවන් ලෙස යොදා ගත හැකි වීම විශේෂත්වයකි. 

මෙලෙස මේ කොටස් තුල ජාතිවාදී කතා මගින් , ආගම්වාදී කතා මගින් පන්ති වෛරය උද්දීපනය කිරීමෙන් ඔවුන් ඔබගේ සොල්දාදුවන් බවට පත් කර ගත හැකිය​. ඉන් පසු ප්‍රහාර සඳහා මොවුන් යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය වාතාවරණය එන තෙක් සිටින්න​. මොවුන් ප්‍රහාර සඳහා යොදවන විට ඔබත් ඔබගේ දරු පවුලත් සුරක්‍ෂිතව සිටීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් වෙයි. දරුවන් බටහිර රටවලට යවා බිලි බෝයිස්ලා ප්‍රහාර සඳහා යෙදවීම ඔබගේ තීක්‍ෂණ බව පෙන්වයි. ඔබ විසින් බිලි බා ගන්නා ලද මේ කොටස් උපකරණ ලෙස යොදාගන්න. අවශ්‍ය ඕනෑම විටකදී මොවුන්ව බිල්ලට දෙන්න​. 

Tuesday, March 13, 2018

“Essays on Psychology”,Foreword
The book “Essays on Psychology”, by Ruwan M Jayatunge M.D., is written for psychology undergrads and also people who are interested in psychology. As the title states this is a compilation of “essays” on a very heterogeneous spectrum of topics. There are short texts on selected mental disorders like OCD, PTSD, pain, substance abuse, or schizophrenia. There are others on treatments like EMDR, DBT, meditation, or cannabis. There are several texts on psychodynamic therapy. You can find also pathographias of Gogol, Hemingway and others. Finally there are also essays on cultural or philosophical questions.There are many topics one would not find in other psychology books, from nymphomania to matricide. More important is that the essays regularly refer to Asian concepts of mental illness and treatment, which are often unfamiliar to western readers. The book is no textbook but a stimulating book which covers new topics or gives new perspectives on well known topics. It is stimulating and can therefore be recommended if you want to widen your own horizon and if you are happy to read thoughts different from what you may read otherwise.

Prof. Dr. Michael Linden
Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany

Find Us On Facebook